Deklaracja dostępności

Szkoła 422 z lotu ptaka

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Szkoła Podstawowa nr 402 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  serwisu pod adresem: https://sp402.edu.pl/ 

 

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-13 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-05

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Multimedia w postaci filmów nie zawierają transkrypcji.

Nie wszystkie obrazy i zdjęcia zawierają tekst alternatywny.

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 

Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 

Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstowymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • powiększony tekst, 
  • podwyższony kontrast;
  • podświetlane linki;
  • skala szarości;
  • jasne tło;
  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
    przeglądarki;

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: 

Dyrektor Szkoły nr 402 w Warszawie – Joanna Bieńkowska-Terlecka

E-mail: sp402@edu.um.warszawa.pl. tel. 22 277 19 00, 22 277 19 01

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skip to content