EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 

1. Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”, oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. 

2. W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wg następującego harmonogramu: 

 •  język polski – 14 maja 2024 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut,  wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut 

 • matematyka – 15 maja 2024 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut 

 • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut 

 

3. W terminie dodatkowym: 

 •  język polski – 10 czerwca 2024 r., godz. 9.00, 

 • matematyka – 11 czerwca 2024 r., godz. 9.00 

 •  język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r., godz. 9.00 

 

4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: · z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym     

albo 

 · przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

5. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.  

6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).    7. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia): 

 •  losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował, 

 • sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego, 

 •  kodowanie arkusza egzaminacyjnego, 

 • rozpoczynanie pracy z arkuszem po zakończeniu czynności organizacyjnych i po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego ZN, 

 • zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym  ( z wyjątkiem uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi) 

 • dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;     

 • oddawanie arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy, 

 • zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali, 

 • przybory i materiały które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej:  długopis lub pióro z czarnym tuszem, na matematykę –  również linijkę ( rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem,  nie wykonuje się rysunków ołówkiem); 

 •  konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu. 

 Uczeń może wnieść małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.    8. Ważne terminy: 

 

 • do 2 października 2023 – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu; 

 

 • do 16 października 2023 – przedłożenie dyrektorowi nowych opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej  lub zaświadczeń o stanie zdrowia w przypadku uczniów przewlekle chorych; 

 

 • do 24 listopada 2023 – złożenie oświadczenia przez rodziców o korzystaniu lub niekorzystaniu przez ucznia ze wskazanych przez Radę Pedagogiczną sposobów dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu, po otrzymaniu pisemnej informacji ze szkoły; 

 

 • do 14 lutego 2024 – złożenie pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu; 

 

 • do 30 kwietnia 2024 – przekazanie dyrektorowi wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów konkursów przedmiotowych. 

 

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksach do tych informatorów obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 Na stronie internetowej CKE w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są również: a. przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami, b. arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami, c. zestawy ćwiczeniowe (8) umożliwiające powtórzenie materiału z języka polskiego, matematyki i języków obcych, d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2023 wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań. 

Skip to content